TIN buon

Go down

TIN buon

Bài gửi by cuong.cafe on Tue Apr 06, 2010 11:42 am

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp_Tù do_h¹nh phóc


Tin buån
Gia ®️×nh chóng
t«i v« cïng thu¬ng tiÐc b¸o tinAnh
:Tru¬ng thanh NAM ®️· tõ trÇn(NAM cao)vµo
håi 8h30’ s¸ng ngµy mïng 6_4_2010§­îc sù
gióp ®️ì nhiÖt t×nh cña gi¶ng viªn bé m«n c¬ häc ch¸t láng øng dông thÇy TrÇn
v¨n C¶nh.AnhTtru¬ng thanh NAM ®️· ®️ùoc häc l¹i.Do sù kh«ng tich cùc vµ gi÷ trËt
tù trong giê häc(AI B¶O ®️ang häc slä mÇm chi).
Cho dï ®️É cè gi¶I thÝch víi thÇy nh­ng kh«ng thÓ thay ®️æi ®️­îc t×nh thÕ.Trong
t×nh tr¹ng hÊp hèi anh NAM cã ®️Î l¹i lêi nh¾n help me(hiÕp ®️i).Chóng t«I ngÑn
ngµo tiÕng c­êi trong sù gia ®️I thanh th¶n cña anh NAMH«n lÔ sÏ
®️­îc tæ chøc vµo(Æc nhÇm).Tang lÔ sÏ ®️­oc tæ chøc vµo 7h tèi cïng ngµy t¹i
4room líp C§Tk6.KÝnh mong c¸c c¸c anh chÞ vµ c¸c b¹n ®️Õn chia vui(l¹i nhÇm)®️Õn
chia buån cïng gia ®️×nh chung t«i.Gia ®️×nh chóng t«I v« cïng c¶m ¬n tÊt c¶
nh÷ng ai ®️· ®️Õn chia buån cung gian ®️×nh chóng t«i.Chó ýnh÷ng ai ®️Ðn dù tang lÔ
®️­îc t¨ng 1 cÆp BCS chÊt luîng t«t nhÊt(cã gai)Xin ch©️n
thµnh c¶m ¬n

Truëng ban tang
giaNguyÔn kh¾c ­­ cave

avatar
cuong.cafe
Có tý đóng góp
Có tý đóng góp

Tổng số bài gửi : 95

Về Đầu Trang Go down

Re: TIN buon

Bài gửi by style9x710 on Fri Apr 09, 2010 11:30 am

mài viết cái j` vại
avatar
style9x710
Có tý đóng góp
Có tý đóng góp

Tổng số bài gửi : 23

Về Đầu Trang Go down

Re: TIN buon

Bài gửi by atungtb on Mon Apr 12, 2010 10:48 pm

Cha bik la cai thang Cuong no viet cai gi nua~

Nhung ma thoi, ke cha nha` no". Tam thoi` mo` thu? doan. nay xem y nghia no ra sao
Thang nao xem qua ban dich nay thay hay thi vote nhiet tinh nao


ǝʌɐɔ ­­ ɔ¾ɥʞ uôʎnƃu


ɐıƃ
ƃuɐʇ uɐq ƃuënɹʇ
u¬ ɯ¶ɔ ɥuµɥʇ
u©️ɥɔ uıx


(ıɐƃ ãɔ)ʇêɥu ʇ«ʇ ƃuînl ʇêɥɔ sɔq dæɔ 1 ƃu¨ʇ ɔî­®️ ïs
ôl ƃuɐʇ ùp uð®️ ıɐ ƃu÷ɥuý óɥɔ˙ı«ʇ ƃuóɥɔ ɥu×®️ uɐıƃ ƃunɔ uånq ɐıɥɔ uõ®️ ·®️ ıɐ ƃu÷ɥu
¶ɔ ʇêʇ u¬ ɯ¶ɔ ƃuïɔ «ʌ ı«ʇ ƃuóɥɔ ɥu×®️ ɐıƃ˙ı«ʇ ƃunɥɔ ɥu×®️ ɐıƃ ƃuïɔ uånq ɐıɥɔ
®️(ɯçɥu ı¹l)ınʌ ɐıɥɔ uõ®️ u¹q ɔ¸ɔ µʌ þɥɔ ɥuɐ ɔ¸ɔ ɔ¸ɔ ƃuoɯ ɥuýʞ˙6ʞʇ§ɔ díl ɯooɹ4
ı¹ʇ ʎµƃu ƃuïɔ ıèʇ ɥ7 oµʌ ɔøɥɔ æʇ ɔo­®️ ïs ôl ƃuɐʇ˙(ɯçɥu ɔæ)oµʌ ɔøɥɔ æʇ ɔî­®️
ïs ôl u«ɥ


ɯɐu ɥuɐ ɐñɔ u¶ɥʇ ɥuɐɥʇ ı®️ ɐıƃ ùs ƃuoɹʇ ıê­ɔ ƃuõıʇ oµƃu
uñƃu ı«ʇ ƃuóɥɔ˙(ı®️ dõıɥ)ǝɯ dlǝɥ u¾ɥu ıêl ı¹l î®️ ãɔ ɯɐu ɥuɐ ıèɥ dêɥ ƃu¹ɹʇ ɥu×ʇ
ƃuoɹʇ˙õɥʇ ɥu×ʇ ɔî­®️ ıæ®️ ʎɐɥʇ óɥʇ ƃu«ɥʞ ƃu­ɥu ʎçɥʇ ıíʌ ɥɔýɥʇ ı¶ıƃ èɔ é®️ ïp oɥɔ
˙(ıɥɔ ɯçɯ äls ɔäɥ ƃuɐ®️ o¶q ıɐ)ɔäɥ êıƃ ƃuoɹʇ ùʇ
ʇëɹʇ ÷ıƃ µʌ ɔùɔ ɥɔıʇ ƃu«ɥʞ ùs op˙ı¹l ɔäɥ ɔoù®️ ·®️ ɯɐu ɥuɐɥʇ ƃu¬nɹʇʇɥuɐ˙ɥu¶ɔ u¨ʌ
uçɹʇ ʎçɥʇ ƃuôp ƃuø ƃuál ʇ¸ɥɔ ɔäɥ ¬ɔ u«ɯ éq uªıʌ ƃu¶ıƃ ɐñɔ ɥu×ʇ ʇöıɥu ì®️ dóıƃ
ùs ɔî­§


0102‾4‾6 ƃuïɯ ʎµƃu ƃu¸s ’03ɥ8 ıåɥ
oµʌ(oɐɔ ɯɐu)uçɹʇ õʇ ·®️ ɯɐu ɥuɐɥʇ ƃu¬nɹʇ:
ɥuɐ


uıʇ o¸q ɔðıʇ ƃu¬nɥʇ ƃuïɔ «ʌ ı«ʇ
ƃuóɥɔ ɥu×®️ ɐıƃ
uånq uıʇ


ɔóɥd ɥu¹ɥ‾op ùʇ‾dël ɔé§


ɯɐu ʇöıʌ ɐüɥƃu ñɥɔ ıéɥ ·x µoɥ ƃuéɔ
-
----
+
ɯɐ 24:11 0102 '60 ɹdɐ ǝnʇ uo ǝɟɐɔ˙ƃuonɔ ʎq ıửƃ ıàq

uonq uıʇ

*
*
*
*
ʎàu ʇếıʌ ıàq ƃunp ıộu uẫp ɥɔíɹʇ ıớʌ ıờl ảɹʇ *
ǝʇonb-ıʇlnɯ ʇɔǝlǝsun/ʇɔǝlǝs *
*
avatar
atungtb
Có tý đóng góp
Có tý đóng góp

Tổng số bài gửi : 56

Về Đầu Trang Go down

Re: TIN buon

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết